Prvo polaganje u Aikido sekciji "Singidunum"

Pray for Japan